Skrollan & Sundances kattungar 2 v.

Hona. as 03 23.

      

Hona. as 09 22.

Hona. ns 09 23.

 

Hona. as 09 22. vit svanstipp.

Hane. ds 09 24.

Hane n09 23.